Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Deklaracja dostępności - Strzeliński Ośrodek Kultury
 •  

  +48 71 39 21 543

 •  

  kultura@strzelin.pl

Deklaracja dostępności Strzeliński Ośrodek Kultury

Strzeliński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strzeliński Ośrodek Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Dostępność cyfrowa

 • Dostępność cyfrowa
  – nie wszystkie elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury
  – na stronie nie ma elementów powodujących gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskających na czerwono
  – nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać
  – nie wszystkie elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą
  – nie ma elementów migających lub poruszających się, których nie da się zatrzymać
  – nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
  – jest mechanizm otwierający nowe okno przeglądarki bez udziału użytkownika
  – nie ma aktualnej mapy strony
  – jest zachowana spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie
  – nie zawsze nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejnosci w stosunku do zawartości strony
  – nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie oraz języku
  – przy powiększeniu strony do 200% utrzymana jest widoczność całości informacji na stronie
  – nie jest możliwy dostęp do treści strony bez względu na orientację ekranu
  – nie istnieje rozwiązanie powodujące dostępność CAPTCHA
  – wyróznienie wizualne linków jest utrzymane
  – nie ma informacji przekazywanych za pomocą koloru
  – nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową niezbędną dla zrozumienia zawartości posiadają poprawnie sformułowane napisy dla niesłyszących
  – nie wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki
  – nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne z klawiatury
  – nie ma elementów na tronie wskazujących elementy za pomocą koloru
  – nie wszystkie elementy, które tego wymagają, mają utworzony poszerzony opis
  – jest obecny link „przejdź do treści”
  – nie wszystkie tytuły stron mają poprawną strukturę
  – linki mające podobne funkcje nie są zgrupowane w kodzie strony
  – nie ma pustych linków
  – nie ma zachowanej spójności linków w całym serwisie
  – nie wszystkie opisy alternatywne mają rozsądną długość
  – nie zawsze jest zachowana spójność tekstowych opisów alternatywnych, etykiet i title w powtarzających się elementach
  – nie ma efekty jąkania
  – nie zawsze jest możliwość łatwego zrozumienia celu lub działąnia linków i przycisków dla wszystkich użytkowników
  – nie wszystkie elementy nietekstowe mają przypisaną poprawnie sformułowaną alternatywę tekstową

   – nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści
  – nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie pdf, doc i inne) są przygotowane jako dostępne, np. są skanami dokumentów
  – niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Koordynator do spraw dostępności
Koordynatorem do spraw dostępności w Strzelińskim Ośrodku Kultury została Pani Katarzyna Żurawińska

E-mail: sekretariat.kultura@strzelin.pl
Telefon: 71 39 21 543 wew 101

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury w Strzelinie
 • Adres: Strzeliński Ośrodek Kultury
  ul. Adama Mickiewicz 2
  57-100 Strzelin
 • E-mail: sekretariat.kultura@strzelin.pl
 • Telefon: 71 39 21 543

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać : dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Strzelińskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 2, Strzelin
– parkingi znajdują się po lewej i prawej stronie budynku, możliwosć parkowania również przed budynkiem, miejsce parkingowego oznaczonego dla osób z niepełnosprawnością znajduje się  na parkingu po lewej stronie budynku
– podjazd dla wózków do budynku znajduje się od strony skrzyżowania z ul. Wolności 
– przed budynkiem krawężnik, chodnik oraz dwa schody, nieoznaczone dla osób niedowidzących, do budynku wchodzi się wejściem głównym od ul. Mickiewicza, przez drzwi szklane dwuskrzydłowe. W holu jest portiernia (z niższym i wyższym blatem), można tu uzyskać informację głosową, po prawej stronie znajduje się kasa oraz sala kinowa (miejsca dla osób na wózkach, podświetlane schody), po lewej stronie jest winda( lustro, uchwyty, przyciski oznaczające nr piętra podświetlane z sygnałem dźwiękowym i alfabetem Braillea) oraz korytarz prowadzący do toalet, w tym do toalety dla osób z niepełnosprawnością. Za portiernią znajdują się schody prowadzące na I i II piętro, z poręczą po jednej stronie. Korytarze z możliwością manewrowania wózkiem. Na I piętrze znajduje się wejście na salę widowiskową, salę konferencyjną, toalety, w tym do toalety dla osób z niepełnosprawnością. Na II piętrze znajduje się sekretariat, gabinet dyrektora, księgowość/kadry, biuro promocji, biuro instruktorów. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Możliwość skorzystania z pomocy pracowników w odczytaniu tekstu.
– można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem


Budynek ul. Brzegowa 10, Strzelin – Izba Muzealna
Wyłączony z użytkowania przez SOK, przeznaczony do gruntownmego remontu.
Centrum Informacji Turystycznej, ul. Bolka I Świdnickiego 23, Strzelin
– znajduje się w budynku dworca kolejowego, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych od strony peronów
– drzwi dwuskrzydłowe, bez progu
– brak pętli indukcyjnych, brak oznaczeń dla osób niedowidzących.
– brak możliwości skorzystaniaz tłumacza języka migowego
– do CIT można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlice wiejskie i wiaty rekreacyjne administrowane przez SOK 
Świetlica wiejska w Białym Kościele
- dojście od głównej ulicy z barierami (13 schodów)
– dojście do świetlicy bez barier od strony placu zabaw
– drzwi dwuskrzydłowe
– w drzwiach próg 8cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Biedrzychowie
– dojście do budynku od frontu z barierami (wysoki krawężnik)
– dojście do budynku od tyłu świetlicy bez barier
– do budynku prowadzą 4 schody
– drzwi dwuskrzydłowe
– w drzwiach próg 3cm
– toalety dostosowana dla osób niepełnosprawnych
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Bierzynie
– dojście do świetlicy z barierami (dwa krawężniki 5 i 7 cm)
– drzwi dwuskrzydłowe
– w drzwiach próg 5cm
– wejście do sali głównej – drzwi dwuskrzydłowe, próg 4cm
– wejście do sali małej – drzwi 90cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Wiata rekreacyjna w Chociwelu
– dojście do wiaty po trawie oraz kostce – bez barier
– drzwi 95cm, bez progu
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Dankowicach
– dojście do świetlicy z barierami (nierówny teren)
– schody 4 i 14 oraz 1 tarasowy
– drzwi dwuskrzydłowe – dwie pary w wejściu, bez progów
– wejście na dwie sale bez barier
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Dębnikach
– dojście do budynku bez barier (podjazd)
– drzwi dwuskrzydłowe
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Dobrogoszczy
- parking dla osób z niepełnosprawnością
– dojście do budynku bez barier
– drzwi 110cm, bez progu
– toaleta dla osób z niepełnosprawnością
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Wiata rekreacyjna w Gębczycach
– dojście do wiaty drogą śródpolną
– teren wokół wiaty wybrukowany kostką
– drzwi 95cm, bez progu
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Gębice
– dojście do świetlicy drogą śródpolną
– w bramie dwa schody
– do budynku prowadzi ścieżka wybrukowana kostką
– 4 schody do wejścia głównego
– drzwi dwuskrzydłowe, próg
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Gęsińcu
– dojście do świetlicy wybrukowane kostką
– drzwi dwuskrzydłowe, bez progu
– toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Wiata rekreacyjna w Głębokiej
– dojście z dwóch stron, bez barier
– drzwi 95cm, bez progu
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Gościęcicach
– strome dojście do świetlicy, wybrukowaną drogą, szerokie szczeliny pomiędzy kostką
– drzwi dwuskrzydłowe, bez progu
– toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Wiata rekreacyjna w Górcu
– dojście do wiaty z głównej drogi, wybrukowaną ścieżką
– drzwi 95cm, bez progu
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Karszowie
– dojście do bramy świetlicy z głównej drogi równy, ale podniesiony
– teren wokół świetlicy wybrukowany, oddzielony krawężnikiem do 10cm
– drzwi dwuskrzydłowe, próg 8cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Karszówku
– dojście z głównej drogi bez barier
– drzwi 95cm, przed drzwiami wylewka betonowa 8cm, na zejściu z drzwi do korytarza 12cm schodek
– wejście do sali głównej – drzwi 115cm, bez progu
– wejście do sali małej – drzwi 80cm, próg 4cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Kazanowie
– dojście z drogi utwrdzoną nawierzchnią
– przed drzwiami 4 cm podniesienie
– drzwi dwuskrzydłowe, próg 4cm
– drzwi na salę główną dwuskrzydłowe
– drzwi na salę małą drzwi 85cm, próg 6cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Krzepicach
– dojście do budynku z barierami(krawężnik 9cm)
– 3 schody przed drzwiami wejściowymi
– drzwi wejściowe 125cm
– drzwi do sali 105cm, próg 4cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Muchowcu
– dojście do świetlicy wybrukowane
– przed wejsciem 4 schody
– drzwi 90cm, próg 3cm
– wejście do sali – drzwi 95cm bez progu
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Nieszkowicach
– dojście do budynku drogą utwardzoną, bez barier
– drzwi dwuskrzydłowe, bez progu
– toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Nowolesiu
– dojście do budynku po nierównym trawiastym terenie
– przed wejsciem schody
– drzwi wejściowe z progiem
– świetlica znajduje się na pierwszym piętrze, bez windy
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Pęczu
– do świetlicy prowadzi chodnik – 115cm,
– w bramie próg 6cm
– przed wejsciem 4 schody
– drzwi dwuskrzydłowe, próg 5cm
– drzwi do sali głównej 115cm, próg 5cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Pławnej
– dojście z drogi głównej na chodnik z podjazdem- bez krawężnika
– drzwi dwuskrzydłowe, bez progu
– toaleta dla osób z niepełnosprawnością, 
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Piotrowicach
– dojście do świetlicy wybrukowanym chodnikiem
– drzwi dwuskrzydłowe
– korytarz przedzielony trzema schodami
– drzwi do sali głównej 100cm
– drzwi do sali sakralnej 130cm
– dojście do sal na I piętrze schodami, brak windy
– sala nr 1 – drzwi 100cm, próg 3cm
– sala nr 2 – drzwi 100cm, próg 4cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Strzegowie
– dojście do świetlicy po terenie trawiastym
– przed wejściem 4 schody
– drzwi 90cm, próg 4cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Szczawinie
– dojście z drogi bez barier
– przed wejściem 3 schody
– drzwi 80cm i drzwi 80cm oddzielone progiem
– wejście z sali dużej do sali małej rozdzielone drzwiami przesównymi, próg 6cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Trześni
– dojście do świetlicy od drogi głównej bez barier
– drzwi dwuskrzydłowe, próg 5cm
– do sali na pierwszym piętrze prowadzą schody(20)
– drzwi do sali 80cm, próg 3cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Wiata rekreacyjna w Warkoczu
– dojście do wiaty bez barier
– drzwi wejsciowe 100cm
– drzwi do sali 95cm
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Wąwolnicy
– dojście do świetlicywybrukowaną ścieżką
– przed wejściem 5 schodów
– drzwi 100cm bez progu
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
Świetlica wiejska w Żeleźniku
– wejście do swietlicy od drogi głównej – 5 schodów, nierówna ścieżka do świetlicy
– wejście od strony kościoła umożliwia wjazd wózkiem, ale z pomocą drugiej osoby
– drzwi 90cm, dwa schody(14cm)
– do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem